Ustawa o sporcie

Dokumentem regulującym szkolenie w zakresie taternictwa jaskiniowego jest Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku.

Art. 41.

1. Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy.

2. Do zadań trenera lub instruktora sportu należy poza prowadzeniem zajęć, o których mowa w ust. 1, przekazywanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego i współzawodnictwa sportowego w danym sporcie.


Program kursu taternictwa jaskiniowego

Aktualny program kursu taternictwa jaskiniowego.


Lista instruktorów

Aktualna lista instruktorów taternictwa jaskiniowego znajduje się na stronie Polskiego Związku Alpinizmu.


Zarządzenie Dyrektora TPN

Dodatkowo na ternie Tatrzańskiego Parku Narodowego obowiązuje Zarządzenie Dyrektora TPN w sprawie uprawiania taternictwa jaskiniowego. Podstawowe informacje na ten temat można znajeźć na stronie TPN.